voorwaarden

INLEIDING

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen TOOLZ en haar klant naast hetgeen desgevallend gestipuleerd is in de overeenkomst tot het ontwikkelen van een nieuwe website / webshop of het leveren van andere ICT diensten . Deze voorwaarden worden als gekend en aangenomen beschouwd door de klant door het loutere feit met TOOLZ te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant. De algemene voorwaarden van de klant dienen dus als niet bestaande beschouwd te worden, behoudens schriftelijke en door TOOLZ ondertekende vrijstelling. Een orderbevestiging vanwege TOOLZ kan nooit als een zodanige vrijstelling gelden of beschouwd worden.
1.2. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hier vermelde clausules of onderdelen van de clausules, heeft geen invloed op de geldigheid van de andere gedeelten.

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf de ondertekening door de klant van een overeenkomst tot ontwikkeling van een nieuwe website, webshop, webdienst, restyling van een website of andere diensten uitgevoerd door TOOLZ, het aanvaarden van een factuur, het bevestigen van een opdracht via e-mail, de ondertekening van een offerte, … zonder dat deze opsomming limitatief is.
1.2. Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot deze verkoopsvoorwaarden, worden als nietig beschouwd en vervangen door de voorwaarden hierin vermeld.
1.3. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van ondertekening van de overeenkomst, bestelbon, datum van de factuur, offerte of bevestiging van de opdracht via e-mail
1.4. Wanneer een prijsofferte of bestelbon ondertekend wordt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
1.5. Pas na deze ondertekening of desgevallend na ondertekening van de verkoopovereenkomst of bestelbon en betaling van het overeengekomen voorschot of de eerste factuur dient TOOLZ tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan onder de modaliteiten zoals verder bepaald.

2. DIENSTEN

2.1. De webdesign dienst bestaat uit het ontwikkelen van een nieuwe of restylen van een bestaande website , webshop volgens de aanwijzingen van de klant evenals het onderhoud van deze website (voor zover voorzien in de overeenkomst of bestelbon). Een herstel of reparatie dienst bestaat uit de reparatie of configuratie van een toestel op vraag en op aanwijzing van de klant.
2.2. Voor alle prestaties wordt een vast uurtarief aangerekend van 50 €/u (excl. BTW), gebaseerd op het werkelijke aantal gepresteerde werkuren. Dit is niet van toepassing op prijsoffertes of indien er een forfaitaire prijs werd overeengekomen. Dit is eveneens niet van toepassing indien de klant een onderhoudscontract heeft afgesloten.
Wanneer een forfaitaire prijs werd overeengekomen zullen meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, steeds worden uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van 50 euro per uur (excl. BTW). De meerwerken worden bewezen door de loutere uitvoering ervan.
2.4. Bij ondertekening van een bestelbon of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zal het volledige verschuldigde bedrag gefactureerd worden.
2.5 TOOLZ behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar haar eigen website, webshop te plaatsen op een opgeleverde website.
2.6 TOOLZ behoudt zich het recht voor om de door haar ontworpen website, webshop te vermelden in reclame, mailings, op haar website,… Dit alles behoudens andersluidende schriftelijk akkoord.

3. DUUR INHOUD EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst tussen TOOLZ en de klant voor een website , hosting of andere contractuele verbinding kent een minimale looptijd van 1 jaar, ingaande op datum van ondertekening van de overeenkomst. Domeinnamen geregistreerd door TOOLZ voor de klant kennen eveneens een looptijd van 1 jaar vanaf de dag van registratie of overname van de domeinnaam. Opzeg is mogelijk via aangetekend schrijven. Dit aangetekend schrijven dient TOOLZ of de klant te bereiken uiterlijk 1 maand voor de jaarlijkse vervaldag. Indien deze opzeg laattijdig gebeurt, zal deze pas aanzien worden als een opzeg voor het volgend jaar. Indien er geen opzeg wordt betekend, worden hosting en domeinnamen telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar.Alle andere diensten geleverd door TOOLZ die een repetitief karakter hebben (bv. Onderhoud, updates, SEO en SEA) zijn opzegbaar mits rekening te houden met een opzeggingstermijn van één maand. Dit dient eveneens schriftelijk te gebeuren.
3.2 TOOLZ heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien :
a) De klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met TOOLZ gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende verkoopsvoorwaarden. Hierbij kan o.m. verwezen worden naar laattijdige betalingen, het niet (tijdig) bezorgen van gevraagde gegevens,…
b) De klant in staat van faillissement is verklaard. De klant heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
c) Blijkt dat de klant discriminerende teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met discriminerende inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen of enig ander door de wet verboden gebruik van de website maakt. In dit geval is TOOLZ gerechtigd de website onmiddellijk offline te plaatsten dit zelfs zonder uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke instanties.

3.3. Copyright
Alle door TOOLZ verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van TOOLZ niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan de website waarvoor de producten en diensten oorspronkelijk geleverd zijn. Onderhoud door derden van door TOOLZ gemaakte websites, webshops is slechts toegestaan wanneer de door TOOLZ vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij TOOLZ een contract is aangegaan.
De door TOOLZ verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijven eigendom van TOOLZ. TOOLZ behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
De door TOOLZ verstrekte producten en diensten mogen ten aller tijden door TOOLZ worden ingezet bij opdrachten voor derden, tenzij nadrukkelijk door TOOLZ afstand is getekend om dit niet te doen. TOOLZ behoudt zich het recht om geleverde producten en diensten ten aller tijden als referentie aan derden op te geven tenzij anders overeen gekomen.

3.4 Uitvoering van de overeenkomst
TOOLZ zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TOOLZ het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TOOLZ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TOOLZ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan TOOLZ zijn verstrekt, heeft TOOLZ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
TOOLZ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat TOOLZ zich heeft gebaseerd op door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in meerdere fasen zal worden uitgevoerd, kan TOOLZ de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De klant vrijwaart TOOLZ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

3.5 Levering en levertijd van de website
De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn enkel aanwijzend en bijgevolg zonder enige verbintenis vanwege TOOLZ. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, kan de niet naleving ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

4. WANBETALING SCHORSING EN BEEINDIGING

4.1. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken of goederen dient met een aangetekend schrijven te worden gedaan binnen de vijf dagen na de verzending van de factuur dit op straffe van onontvankelijkheid.
Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn betaald is, wordt een herinnering opgestuurd. Administratieve kosten kunnen hiervoor aangerekend worden met een minimum van 20 euro. Minstens zal iedere factuur die niet tijdig betaald is verhoogd worden met 10% of met een minimumbedrag van 250 euro.
4.2. Indien een betalingsherinnering zonder gevolg blijft, zal TOOLZ daarenboven alle lopende webdesigndiensten opschorten, inclusief het weghalen van de (voorlopige) website, webshop op hetinternet, tot volledige betaling van alle uitstaande saldi. Deze schorsing doet geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen. Deze schorsing kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen (schadevergoedingen,…) vanwege de klant.
4.3. Bij schorsing van lopende webdesigndiensten blijven de vaste kosten hiervoor onverminderd doorlopen, en worden deze kosten ook gefactureerd.
4.4. Indien duidelijk blijkt dat de klant de uitstaande facturen niet kan vereffenen (bijvoorbeeld wegens faillissement of staking van betaling), of te kennen geeft dit niet te willen doen, kan TOOLZ onmiddellijk en onherroepelijk deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen, zonder opzegging of vergoeding. Dit doet eveneens geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.
4.5. Bij zware en/of herhaaldelijke inbreuken op deze overeenkomst vanwege de klant of ingeval van een gerechtelijke tussenkomst, kan de overeenkomst geschorst of beëindigd worden, zoals vermeld in de voorgaande artikels.
4.6. Een schorsing kan enkel opgeheven worden indien er voldoende bewijslast bestaat van het nakomen van alle verplichtingen door de klant. 4.7. In alle gevallen van beëindiging, door TOOLZ of door de klant, blijven alle vergoedingen voor lopende diensten verschuldigd tot de effectieve dag van de beëindiging van de overeenkomst. Bij beëindiging behoudt TOOLZ het recht om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen, vermeerderd met intrest te vorderen en een schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die zij geleden heeft ten gevolge van daden of nalatigheid van de klant.

4.8. Alle eventuele administratieve kosten voor de beëindiging van deze overeenkomst, zowel door TOOLZ als door de klant, zijn steeds ten laste van de klant.
4.9. Bij beëindiging van deze overeenkomst kunnen alle gegevens die zich op een computer of server beheerd door TOOLZ bevinden, verwijderd worden. Verlies van deze gegevens kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.
4.10. Zolang de elementen dat het onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, niet volledig betaald zijn, blijven ze volledig eigendom van TOOLZ en dit ongeacht de consensus over de modaliteit van de verkoop. TOOLZ behoudt het recht ze terug te nemen op kosten van de klant , waar zij zich ook mogen bevinden. In dit geval is de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van TOOLZ.
4.11. Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag breng van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijl interest mee van 12% . Naast en boven deze conventionele verwijl interest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op het verschuldigd bedrag met een minimum van 250 euro, zelfs indien termijnen van respijt worden toegekend. Dit bedrag zal verschuldigd zijn boven alle gerechtskosten en kosten van uitvoering. In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur worden alle niet –vervallen facturen zonder ingebrekestelling en van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Indien de factuur op vraag van de klant op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de klant verantwoordelijk voor de betaling ervan.

5. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Alle mogelijke gevallen van overmacht, zijnde over het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de bestelling verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van TOOLZ zouden teweegbrengen, ontslaan TOOLZ in elk geval van haar aansprakelijkheid voor het niet, het laattijdig of het gebrekkig uitvoeren van haar verbintenissen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.
5.2. TOOLZ zal zich inspannen om haar prestaties zo snel mogelijk, technisch vlot en met zo weinig mogelijk hinder te laten verlopen. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van de computertechnologie zal TOOLZ echter niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele onderbrekingen, vertragingen, storingen of gegevensverlies, en verleent ze geen expliciete, noch impliciete garantie op haar prestaties. Ook bij het wegvallen van de server of hacking kan TOOLZ niet aansprakelijk gesteld worden. TOOLZ zal van zodra dit euvel wordt opgemerkt al het nodige doen om de serverproblemen op te lossen en de website opnieuw online te plaatsen.
5.3. TOOLZ is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar TOOLZ weinig of geen invloed op kan uitoefenen. TOOLZ kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in producten of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.
5.4. TOOLZ is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de klant ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
5.5. Alle klachten met betrekking tot de geleverde prestaties en producten, dienen ter kennis gebracht te worden aan TOOLZ bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de geleverde prestaties.
5.6. Indien de klant nalaat de levering aan te nemen, begint de termijn van 5 dagen te lopen op het ogenblik van de verzending van de factuur.
5.7. De eventuele gebreken aan een gedeelte van de levering geven de klant niet het recht het geheel van de levering te weigeren.
5.8. De aansprakelijkheid van TOOLZ wordt beperkt tot de terugbetaling van de prijs van het niet conforme deel van de prestatie, en kan geen aanleiding geven tot enige andere schadevergoeding.
5.9. De klant blijft ten aanzien van derden volledig verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de geleverde prestaties en producten, die door hem besteld werden.
5.10. De klant vrijwaart TOOLZ voor alle aanspraken van derden.
5.11. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken betreffende de website aanvaard en goedgekeurd werden door de medecontractant wat betreft prijs en kwaliteit, tenzij de medecontractant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hieronder vermelde termijn.
5.11. TOOLZ is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van TOOLZ.
5.12. Een klacht schort de verplichtingen van de klant niet op.
5.13. De schade die TOOLZ ondervindt in geval van annulatie of verbreking van de overeenkomst door de klant wordt bepaald op maximum 40 % van de waarde van het contract.
5.14 Indien de medecontractant nalaat de factuur op de vervaldag te betalen kan de
overeenkomst ontbonden worden nadat TOOLZ hiertoe zijn wil te kennen geeft bij aangetekend schrijven en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. In dit geval heeft TOOLZ tevens het recht om een schadevergoeding te vorderen bovenop het openstaande factuurbedrag die wordt vastgelegd op maximum 40% van de waarde van het contract en om daarnaast meerschade aan te tonen.

6. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDHEID

6. Rechtskeuze en bevoegdheid
6.1 Op al onze contracten leveringen en werken, is enkel het Belgisch recht van toepassing.

  Book an Engineer

  Your message was sent successfully!

  Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.

  Collection Day
  Computer / Laptop
  Brand
  Operating System
  First name *

  Last name

  Email address *

  Contact phone number

  Address

  City

  Special requests